Image layer

Image layer

Image layer

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym- szkolenia dla gminnych służb planistycznych

 

 Projekt:

„Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych”  realizowany w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Cel główny projektu  „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym – szkolenia dla gminnych służb planistycznych” to podwyższenie kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią.

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju.
Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Zakres szkoleń:

Szkolenia zostaną poświęcone technikom sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście:
a) wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennych oraz
b) prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Uczestnicy szkoleń będą analizować:
a) przesłanki podjęcia decyzji o zmianie (w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz opracowaniu/zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) działania analityczne służące zebraniu niezbędnych danych do prowadzenia dialogu o możliwych zmianach zagospodarowania danego terenu do uwzględnienia w dokumentach planistycznych;
c) działania informacyjno-animacyjne mające na celu włączenia możliwie najszerszego grona użytkowników przestrzeni w planowanie zmian oraz techniki umożliwiające udział interesariuszy w projektowaniu zmian w przestrzeni, zgodnie z ich preferencjami i potrzebami wynikającymi z wieku, płci, poziomu sprawności;
d) techniki zapisu planistycznego i skutki stosowania konkretnych zapisów dla kształtowania pożądanych i niepożądanych zmian w przestrzeni.

1) Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym

Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy;
Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji;
Tworzenie systemu terenów zieleni, w tym klinów napowietrzających;
Woda w przestrzeni miast, w tym kwestie przeciwpowodziowe i niebieska infrastruktura;
Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego;
Stosowanie regulacji w zakresie nowych technologii zaopatrzenia budynków w energię i ciepło;
Stosowanie regulacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
Działania ‘miękkie” prowadzone przez samorządy o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych.

2) Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania
Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów,
Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów inwestowania gminy,
Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych,
Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych,
Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy,
Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania się zabudowy dla gmin i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych i społecznych aspektów konfliktów przestrzennych pojawiających się na terenach wiejskich, w tym kwestii alienacji, a także konieczności upowszechniania wiedzy o skutkach masowego pojawiania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich dla dawnych mieszkańców.

Działania i beneficjenci:

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 70 trzydniowych szkoleń na terenie wszystkich województw.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski

Pracownicy instytucji objętych wsparciem: 

– Gminy miejskie

– Gminy miejsko-wiejskie

– Gminy wiejskie

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Wartość projektu – 1 995 066, 00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 681 441,62 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP02/17-01

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Koordynator projektu:

Iwona Szablewska tel. 68/453 22 09, e-mail: i.szablewska@frdl.org

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

Biuro regionalne projektu:

Podlaskie i Warmińsko-mazurskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podlaskie Centrum

osoba do kontaktu:  Małgorzata Lach – mlach@frdl.bialystok.pl  85 732 17 88

Formularz zgłoszeń na szkolenia:

województwo podlaskie

województwo warmińsko-mazurskie

Do pobrania:

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zaproszenie

Regulamin projektu

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń

Harmonogram szkoleń 

Program szkoleń

 

Biura regionalne w Ośrodkach FRDL

 1. Dolnośląskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl
  osoba do kontaktu: Katarzyna Elsner   katarzyna.elsner@okst.pl 71 372 41 21 / 71 344 26 90
  Śląskie:  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl
 2. Kujawsko – pomorskie: Kujawsko-Pomorskie Biuro  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  www.bydgoszcz-frdl.pl
  osoba do kontaktu: Natalia Mikołajczyk n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl  781 138 238
 3. Lubelskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Lublinie www.frdl.lublin.pl
  osoba do kontaktu: Elżbieta Radomska szkolenia@frdl.lublin.pl  tel.: 81 532 64 40, 81 532 64 70
 4. Lubuskie i Wielkopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze www.frdl.org 
  osoba do kontaktu:   Miron Ratajczak m.ratajczak@frdl.org 68 453 22 07
 5. Łódzkie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Łodzi www.frdl-lodz.pl
  osoba do kontaktu: Katarzyna Marciniak k.marciniak@frdl-lodz.pl  42 307 32 38 / 605 909 355
 6. Małopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  www.mistia.org.pl
  osoba do kontaktu:   Tomasz Żygłowicz tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl  12 623 72 44
 7. Mazowieckie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze www.frdl.mazowsze.pl
  osoba do kontaktu:   Łukasz Długołęcki lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl
 8. Opolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej www.opole.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Mariola Walkowicz mwalkowicz@opole.frdl.pl  77 454 48 29
 9. Podkarpackie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego www.frdl.rzeszow.pl
  osoba do kontaktu:   post@frdl.rzeszow.pl  17 850 74 20, 17 862 69 64
 10. Pomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Gdańsku www.gdansk.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Andrzej Banach  andrzej.banach@frdl.org.pl 698995573
 11. Świętokrzyskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Świętokrzyskie Centrum w Kielcach www.frdl.kielce.pl
  osoba do kontaktu:   centrum@frdl.kielce.pl  41 343 00 38, 41 344 77 62
 12. Zachodniopomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Szczecinie www.frdl.szczecin.pl
  osoba do kontaktu:   Elżbieta Silny elsilny@frdl.szczecin.pl    725 302 313