Image layer

Image layer

Image layer

Aktywni lokalnie-skuteczni globalnie

 

Projekt
„Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie”

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-0032/19

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny do końca października 2020 r. grupy 40 osób (min. 23k) zamieszkujących obszar gminy Szczuczyn woj. podlaskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie oferowane w projekcie:

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

●       Wsparcie pracownika socjalnego

o   Indywidualne wsparcie pracownika spocjalnego (opracowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej dla każdego uczestnika projektu)

●       Poradnia psychologiczno :

o   Indywidualne konsultacje psychologiczne (3 spotkania, 3h/os.)

●       Warsztaty psychologiczne i zawodowe  – grupowe spotkania z psychologiem i/ lub doradcą zawodowym  (8h/gr, 4gupy)

●       Poradnictwo zawodowe:

o   Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (1 spotkanie, 2h/os.)

 

REINTEGRACJA ZAWODOWA

●       Pośrednictwo pracy - indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy - 1h spotkania dla każdego uczestnika projektu.

●       Szkolenia zawodowe (dla 30 uczestników projektu)

o   Stypendium szkoleniowe,

●       Staże zawodowe (dla 21 uczestników projektu)

o   3 miesięczne staże zawodowe;

o   Stypendium stażowe w wysokości 1326,86 zł brutto brutto,

●       Jobcoaching indywidualny (1 spotkanie indywidualne 2h dla 19 beneficjentów nie uczestniczących w stażach zawodowych).

 

REINTEGRACJA ZDROWOTNA

●       Wsparcie terapeutyczne grupowe (16h/gr.) i indywidualne (2h/os) dla 20 uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do:

Osób pełnoletnich w wieku 18-64 lat,  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy Szczuczyn woj. podlaskiego.

Osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3 pkt.15) to:

▪          osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

▪          osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

▪          osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

▪          osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

▪          osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

▪          osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

▪          członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

▪          osoby niesamodzielne;

▪          osoby z niepełnosprawnością;

▪          osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

▪          osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie złożonego Formularza rekrutacyjnego wraz w wymaganymi zaświadczeniami. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum (Lider) i Gminy Szczuczyn (Partner) w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie (Realizator)  oraz na stronie internetowej Lidera (www.frdl.bialystok.pl) i Partnera (www.um.szczuczyn.pl).

Kryteria podstawowe:

▪          obszar zamieszkania: gmina Szczuczyn woj. podlaskie;

▪          potwierdzenie przynależności do grupy docelowej projektu przez złożenie stosownych oświadczeń lub dostarczenie zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej i/lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Kryteria premiujące:

▪          Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – 1 pkt.

▪          Osoby wielokrotnie wykluczone (tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 1 pkt.

▪          Osoby niepełnosprawne o znacznym,  umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności – 1pkt.

▪          Osoby w wieku do 30 lat - 1pkt.

▪         rekrutacja dwu etapowa: I etap - ocena formalna złożonych formularzy zgłoszeniowych, II etap - weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie przeprowadzona przez doradcę zawodowego (szczegóły rekrutacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - pobierz

załączniki do regulaminu:

1. Formularz rekrutacyjny -pobierz

2. Oświadczenie - osoba bierna zawodowo -pobierz

3. Oświadczanie o kwalifikowalności uczestnika projektu- pobierz

4. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

5. Formularz dane osobowe uczestników -pobierz

6. Deklaracja udziału w projekcie-pobierz

Uprzejmie informujemy, iż zakończona została rekrutacja do projektu. Informacja o zakwalifikowanych niebawen na naszej stronie.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 40 osób. 10 osób znalazło się na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji wszystkie osoby zakwalifikowane i nie zakwalifikowane zostały poinformowane telefonicznie.

 

Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wartość projektu- 411 573,85 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 386 618,85 zł 

Nr umowy: UDA-RPPD.09.01.00-20-0364/19-00

 

 

Instytucja realizująca projekt

Projekt realizowany jest przez

▪         Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum (LIDER PROJEKTU), ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88 email: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, www.frdl.bialystok.pl   

▪         Gmina Szczuczyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie (REALIZATOR PROJEKTU) ul. Pl.1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, Tel. 86 273 50 80, email:ops@szczuczyn.pl, www.um.szczuczyn.pl