Białystok - panorama panorama-zrodlo-agencja-gazeta-wyborcza-pl

Białystok - pałac palac-zrodlo-turys-pl

bialowieskie-zubry-bialowieza-info-pl

O nas

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

 FRDL przeszkoliła blisko 1,7 mln osób, prowadzi 80 forów branżowych (obecnie operujemy w przedziale od 1.3 do 1,65 mln). 

Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści – aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który przez 25 lat był prezesem Fundacji. Profesor zmarł 12 lutego 2015 r. Obecnie Przewodniczącym Rady Fundatorów jest sędzia Jerzy Stępień.

jerzy-regulskiProf. Jerzy Regulski

Prof. Jerzy Regulski był współtwórcą i prezesem Fundacji przez 25 lat jej działania na rzecz rozwoju samorządności. Profesor zmarł 12 lutego 2015 r. Był inicjatorem i współrealizatorem odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce. CZYTAJ WIĘCEJ o Profesorze Jerzym Reguskim 

MISJĄ FUNDACJI JEST WSPIERANIE SAMORZĄDNOŚCI OBYWATELSKIEJ ROZUMIANEJ JAKO PODSTAWOWA FORMA DEMOKRACJI.

Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi obecnie 13 Regionalnych Ośrodków z 2 filiami i koordynującego jej pracę Biura Zarządu w Warszawie. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Głównymi adresatami działań FRDL są:

 • przedstawiciele samorządów terytorialnych i administracji rządowej,
 • sektora organizacji pozarządowych,
 • liderzy lokalni, przedsiębiorcy,
 • przedstawiciele oświaty,
 • młodzież,
 • społeczności lokalne,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania: fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Wspieranie rozwoju demokracji w krajach realizujących przemiany ustrojowe jest jednym z głównych celów prowadzonych od 1992 roku działań Fundacji za granicą. Obejmują one zarówno przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej i funkcjonowania samorządu, jak i aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz  – od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w strukturach UE. Fundacja od blisko 20 lat wspiera reformy demokratyczne na szczeblu lokalnym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie – dotychczas Fundacja zrealizowała ponad 60 projektów na rzecz Ukrainy. FRDL przez wiele lat działała w krajach bałkańskich, a także w Tunezji.


FRDL jest obecna w zdecydowanej większości samorządów lokalnych w Polsce i posiada doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ DLA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom

 • PRZYGOTOWYWANIA I POMOCY WE WDRAŻANIU GMINNYCH I POWIATOWYCH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
  wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym

 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW OŚWIATY
  m.in w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu, aktywizacji obywatelskiej

 • PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I DORADCZEJ DLA PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MŚP ORAZ OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  Ośrodki FRDL realizują projekty na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywizacji osób defaworyzowanych na rynku pracy i bezrobotnych


2000 rok – Nagroda Główna w Konkursie Pro Publico Bono

ProPublicoBono-300x150

W 2000 roku Fundacja otrzymała Nagrodę Główną Prezesa Rady Ministrów w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO, promującym postawy i aktywności obywatelskie, wspierającym rozwój społeczny oraz budowę nowoczesnego, demokratycznego państwa poprzez wyróżnianie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich.

W dyplomie, w uzasadnieniu napisano, że Nagrodę przyznano autorom „najwspanialszych inicjatyw obywatelskich Pro Publico Bono, podejmowanych w duchu służby dobru wspólnemu przez wolnych Obywateli Niepodległej Rzeczpospolitej.”


Profesor Jerzy Regulski wraz z FRDL otrzymał także Nagrodę XX lecia Pro Publico Bono w 2009 roku.

zdjecie_Buzek_profProPublicoBono_m-300x221Nagrodę Główną Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO z rąk ówczesnego Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka odbiera prof. Jerzy Regulski – Kraków 11 listopada 2000 roku