Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dnia 17.12.2010 r. w siedzibie T-matic grupa computer plus w Białymstoku Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom podsumowało rok działalności (zakładka Podsumowanie rocznej pracy PFPU). Okazją ku temu było spotkanie szkoleniowe poświęcone tematyce: "Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - możliwości i korzyści". Na koniec spotkania, tradycyjnie
- Forumowicze przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

W dniach 05-06.08.2011 r. zorganizowano 2-dniowe spotkanie PFPU, w ramach którego odbyło się szkolenie z tematów: "Dopalacze - nowe zjawisko na scenie narkotykowej", "Program wczesnej interwencji "Fred goes net" oraz  "Zadania dla samorządów gmin w KPPN na lata 2011-2016". W ramach spotkania przewidziano szereg atrakcji, w tym zwiedzanie Choroszczy i okolic oraz kolację w Pensjonacie "Zdrojówka" w Horodnianach.

22.01.2010 r. - był kolejną okazją do spotkania Forumowiczów. Tym razem miejscem spotkania była Hajnówka dzięki uprzejmości Forumowiczek z tej miejscowości. Temat szkolenia to: "Cyberprzemoc - bezpieczny Internet". Tradycyjnie spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, która sprzyjała wymianie poglądów. 

16.10.2009 r. - spotkanie szkoleniowe z tematu: "Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz współczesne dopalacze". Spotkanie odbyło się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, dzięki zaproszeniu Forumowiczek z Augustowa.

26.06.2009 r. - spotkanie szkoleniowe z tematu "Ochrona danych osobowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" oraz "Przemoc wobec dzieci - charakterystyka zjawiska, percepcja społeczna, prawna, psychologiczna". Spotkanie odbyło się w Grajewie, w siedzibie Urzędu Miasta. Organizacja dzięki uprzejmości Forumowiczów z tej miejscowości.

PATRONATY
Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w dniu 28.04.2009 r. podpisano dwustronne porozumienie o współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 1.07.2009 r. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Tym samym, Forum zostało objęte patronatem tych instytucji, które dodatkowo zaoferowały pomoc m.in. w pozyskiwaniu materiałów szkoleniowych dla członków Forum, udzielaniu pomocy prawnej i konsultacji z udziałem specjalistów Agend rządowych oraz pomocy w organizacji konferencji, seminariów i spotkań informujących o funkcjonowaniu PFPU. Żywimy głęboką nadzieję, że wzajemna współpraca będzie owocna i przyczyni się do poprawy sytuacji w otaczającej na rzeczywistości społecznej.

Jednocześnie informujemy, że 26.06.2009 r., członkowie PFPU gościli w Grajewie, gdzie z inicjatywy 2 członków Forum pochodzących z tego miasta, odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce: "Ochrona danych osobowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" oraz "Przemoc wobec dzieci - charakterystyka zjawiska, percepcja społeczna, prawna, psychologiczna".

zdjęcia

 03.04.2009 r. odbyło się kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach którego zorganizowano szkolenie z tematu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Tym razem na miejsce spotkania wybrano Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

zdjęcia

Dnia 12.12.2008 r. w siedzibie Klubu Abstynenta "Wolność" w Choroszczy Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom podsumowało rok działalności (zakładka Podsumowanie rocznej pracy PFPU). Okazją ku temu było spotkanie szkoleniowe poświęcone tematyce: "Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi..." . Na koniec spotkania Forumowicze przełamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Podsumowanie rocznej pracy PFPU
 

29.09.2008 r. w siedzibie Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku kolejny raz spotkali się członkowie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spotkanie oprócz tradycyjnej wymiany poglądów odnośnie funkcjonowania PFPU i sytuacji w reprezentowanych gminach poświęcone było szkoleniu na temat "Hiv - jak z tym żyć?".
Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu i będzie okazją do podsumowania rocznego funkcjonowania Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom

      

      

27.06.2008 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom z gościnnym udziałem specjalnie zaproszonych na to spotkanie uczestników projektu "Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii". Spotkanie odbyło się w siedzibie Klubu Abstynenta "Wolność" w Choroszczy i poświęcone było następującej tematyce: "Zjawisko wypalenia zawodowego a stres".  Ponadto uczestnicy mieli okazję zwiedzić Pałac Branickich w Choroszczy. W trakcie spotkania Forumowicze mogli wymienić się opiniami na temat funkcjonowania gminnych programów przeciwdziałania narkomanii w woj. podlaskim oraz powspominać wspólne chwile spędzone w trakcie realizacji projektu: "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym". Odnotować należy fakt przystąpienia kolejnych uczestników do Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

             

            

           

17.03.2008 r. odbyło się kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tym razem spotkaliśmy się w Pensjonacie "Zdrojówka", w miejscowości Horodniany (okolice Kleosina). W trakcie spotkania przeprowadzone zostało szkolenie na temat: "Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
w kontaktach z klientem (sytuacje konfliktowe, zarządzanie stresem)".
Tradycyjnie też w trakcie spotkania Forumowicze mieli okazje wymienić się uwagami odnośnie własnej pracy oraz pomysłami na temat funkcjonowania PFPU w przyszłości.

   

program spotkania

W dniach 24-25.09.2007 r. podczas spotkania szkoleniowo - organizacyjnego, które odbyło się w Restauracji "Kaunas" w Białymstoku oficjalnie zostało zawiązane Podlaskie Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Forum powstało w oparciu o realizowany do października 2007 r. projekt "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym". W chwili obecnej liczy 15 członków reprezentujących gminy: Augustów (gmina wiejska), Choroszcz, Grajewo, Sokółka, Siemiatycze, Szumowo, Czeremcha, Hajnówka (gmina miejska)

Członkami Forum mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,  administracji rządowej oraz partnerzy społeczni, zajmujący się problematyką uzależnień, którzy zadeklarują pisemnie (deklaracja do pobrania) swój udział w Forum, związany z opłacaniem składki członkowskiej oraz przedstawią upoważnienie wydane prze instytucję delegującą. Zgromadzone fundusze będą wykorzystywane na finansowanie celów statutowych Forum. Przede wszystkim zaś na organizację szkoleń o różnej tematyce dla członków Forum.
 

W ramach spotkań Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom proponujemy szkolenia dotyczące szeroko pojętej tematyki profilaktycznej, które ustalane są w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników Forum.

Ponadto Forum jest miejscem wymiany poglądów na temat profilaktyki uzależnieniowej, stosowanej
w poszczególnych gminach województwa podlaskiego. (więcej zadań i kierunków funkcjonowania PFPU, w zakładce statut PFPU) 

W dniu 12.12.2007 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy  odbyło sie kolejne spotkanie Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Tematyka szkolenia dotyczyła "Podstaw Ekonomii Społecznej. Zasad finansowania przedsięwzięć ekonomii społecznej w latach 2007 – 2013”, z uwzględnieniem alternatywnych form zatrudnienia dla osób wykluczonych społecznie (spółdzielnie socjalne).

     

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w pracach Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom !!!

statut PFPU

deklaracja członkowska

 

 

 

 

 


 


 Biuro
 FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84


NAPISZ DO NAS
 

    do góry
  główna
Copyright FRDL 2001 [webmaster]